13 grudnia 2012

Sakrament Bierzmowania

bierzmowanie-fot-catho-bordeaux-flickr

Przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania trwa 3 lata i rozpoczyna się w klasie szóstej szkoły podstawowej. Kandydaci  uczestniczą w katechezach w szkole, a oprócz tego spełniają poniższe wymagania:

Uczniowie klas VI w Rabie Wyżnej i w Bielance:

uczestniczą w uroczystej Mszy Św. na rozpoczęcie formacji i od tego czasu co miesiąc przystępują do spowiedzi św., uczestniczą w nabożeństwach pierwszo piątkowych, nabożeństwach różańcowych, roratach, drogach krzyżowych i Gorzkich Żalach, nabożeństwach majowych oraz w spotkaniu na zakończenie I roku formacji. Realizację poszczególnych punktów przygotowania na bieżąco dokumentują w zeszycie do religii, a rodzice potwierdzają swoim podpisem.

Uczniowie klas VII w Rabie Wyżnej i Bielance:

spotkania klas VII z ks. Marcinem w III czwartek o 17.00 w domu parafialnym Jana Pawła II; oprócz tego kontynuują regularną spowiedź i uczestniczą w nabożeństwach pierwszo piątkowych, nabożeństwach różańcowych, roratach, drogach krzyżowych i Gorzkich Żalach, nabożeństwach majowych oraz w spotkaniu na zakończenie II roku formacji. Realizację poszczególnych punktów przygotowania na bieżąco dokumentują w zeszycie do religii, a rodzice potwierdzają swoim podpisem.

Uczniowie klas VIII z Raby Wyżnej i Bielanki

spotkania klas VIII z ks. Marcinem w II czwartek o 17.00 w domu parafialnym Jana Pawła II; cotygodniowe spotkania z animatorami; oprócz tego kontynuują regularną spowiedź i uczestniczą w nabożeństwach pierwszo piątkowych, nabożeństwach różańcowych, roratach, drogach krzyżowych i Gorzkich Żalach.

Każdy kandydat do bierzmowania zakłada sobie konto w aplikacji, przez którą kontaktuje się z animatorem prowadzącym jego grupę. Z aplikacji korzysta aktywnie przygotowując się do przyjęcia bierzmowania. Aplikację można znaleźć tu:

Każdy kandydat do bierzmowania podpisuje deklarację, którą swoim podpisem potwierdzają rodzice. Pragnąc dobrze przygotować się do tego Sakramentu, kandydat zobowiązuje się do wypełnienia następujących warunków:

 • w każdą niedzielę i święto nakazane uczestniczyć we Mszy Świętej;
 • w każdym miesiącu przystąpić do Sakramentu Pokuty;
 • sumiennie i aktywnie uczestniczyć w katechezie szkolnej i zaliczyć obowiązujący materiał z Katechizmu;
 • systematycznie brać udział w spotkaniach grupowych wyznaczonych przez osobę odpowiedzialną za przygotowanie do Bierzmowania;
 • uczestniczyć w nabożeństwach różańcowych (październik), roratach (Adwent), rekolekcjach wielkopostnych, Drodze Krzyżowej (Wielki Post), Triduum Paschalnym, nabożeństwach majowych (maj);
 • odpowiedzialnie zachowywać się w kościele i na spotkaniach.

Młodzież i rodzice są świadomi, że konsekwencją zlekceważenia powyższych warunków może być wykluczenie z listy kandydatów do Sakramentu Bierzmowania.

Sakrament Bierzmowania jeszcze ściślej wiąże nas z Kościołem, otrzymujemy szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani jesteśmy, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej.

Świadkiem bierzmowania może zostać ten kto:

 • jest praktykującym katolikiem (regularnie uczestniczy w niedzielnej Mszy Świętej i sakramencie pokuty),
 • jest bierzmowany,
 • nie daje publicznego zgorszenia,
 • nie jest przeszkodzony np. rozwodem,
 • nie ma żadnych przeszkód, aby w sakramencie pokuty otrzymać rozgrzeszenie,
 • nie trwa w karach kościelnych.

PYTANIA DO BIERZMOWANIA

 1. Co to jest religia?

Ÿ  Religia jest to łączność człowieka z Bogiem.

 1. Jaką religią jest religia katolicka?

Ÿ  Religia katolicka jest religią objawioną przez Boga.

 1. W czym zawiera się wszystko, co Pan Bóg objawił?

Ÿ  To wszystko, co Pan Bóg objawił zawiera się w Piśmie świętym i tradycji.

 1. Co to jest Pismo święte?

Ÿ  Pismo święte jest to zbiór ksiąg napisanych pod natchnieniem Ducha Świętego, który zawiera Słowo Boże skierowane do ludzi.

 1. Kto jest autorem Pisma świętego?

Ÿ  Pierworodnym autorem Pisma świętego jest Duch Święty, a drugorzędnym- ludzie przez Ducha Świętego natchnieni.

 1. Jak dzieli się i z ilu ksiąg składa się Pismo święte?

Ÿ  Pismo święte dzieli się na Stary Testament- 46 ksiąg

oraz Nowy Testament- 27 ksiąg, razem 73 księgi.

 1. Co jest przewodniczą myślą Pisma świętego?

Ÿ  Przewodniczą myślą Pisma świętego jest Boży plan zbawienia ludzkości.

 1. Które ze wszystkich ksiąg Pisma świętego są najważniejsze?

Ÿ  Najważniejsze są cztery Ewangelie św., które opisują naukę i życie Pana Jezusa.

 1. Jak inaczej nazywamy Ewangelię?

Ÿ  Ewangelię nazywamy też “Dobrą Nowiną”, ponieważ obwieszcza człowiekowi wyzwolenie z grzechu, łaskę zbawienie, godność dziecka Bożego. Sens życia.

 1. Kto napisał cztery Ewangelie?

Ÿ  Św. Mateusz,

Ÿ  Św. Marek,

Ÿ  Św. Łukasz,

Ÿ  Św. Jan.

 1. Wymień księgi Pisma świętego Nowego Testamentu.

Ÿ  4 Ewangelie, Dzieje Apostolskie, św. Łukasza, 14 listów św. Pawła 7 listów innych Apostołów oraz Apokalipsa, czyli Objawienie się Jana.

 1. Co to jest Tradycja?

Ÿ  Tradycja, czyli Podanie Ustne jest to zbiór Objawionych Prawd Bożych, nieopisanych przez Apostołów, które Kościół katolicki przechowuje i do wierzenia podaje.

13.Jakie znasz krótsze streszczenie najważniejszych prawd wiary?

Ÿ  Wierzę w Boga Ojca, czyli skład Apostolski, zawierający 12 artykułów a także 6 prawd wiary.

 1. Powiedz Skład Apostolski:

Ÿ  Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa Syna Jego Jedynego, Pana Naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Duch Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

 1. Powiedz sześć prawd wiary (główne prawdy wiary)

Ÿ  Jest jeden Bóg,

Ÿ  Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza a za złe karze,

Ÿ  Są Trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty,

Ÿ  Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia

Ÿ  Dusza ludzka jest nieśmiertelna,

Ÿ  Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

 1. Jakie są najważniejsze prawdy wiary?

Ÿ  Najważniejszą prawdą wiary jest to, że Bóg istnieje.

 1. Skąd wiemy, że Bóg istnieje?

O istnieniu Pana Boga wiemy:

Ÿ  z istnienia świata i wielkiego ładu na świecie,

Ÿ  z przekonania wszystkich ludów,

Ÿ  z własnego sumienia,

Ÿ  z Objawienia Bożego.

 1. Kto to jest Pan Bóg?

Ÿ  Pan Bóg jest duch nieskończenie doskonały, Stworzyciel nieba i ziemi. (To Pan, Król, Sędzia, ale także dobry i miłosierny Ojciec).

 1. Co to znaczy, że Pan Bóg jest Duchem nieskończenie doskonałym?

Ÿ  Pan Bóg jest Duchem nieskończenie doskonałym tzn., że posiada wszystkie możliwe doskonałości.

 1. Co to znaczy, że Pan Bóg jest Duchem?

Ÿ  Pan Bóg jest Duchem tzn., że jest niewidzialny, nieśmiertelny, nie ma ciała, a ma rozum i wolną wolę.

 1. Co to jest Trójca Święta?

Ÿ  Jednego Boga w Trzech osobach Boskich (Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty) nazywamy Trójcą Przenajświętszą.

 1. Dlaczego Trzy Osoby Boskie są jednym Bogiem?

Ÿ   Trzy Osoby Boskie są jednym Bogiem, ponieważ mają tę samą naturę, czyli te same doskonałości.

 1. Jakie przymioty posiada Pan Bóg?

Pan Bóg jest:

Ÿ  Wieczny- zawsze był, jest, będzie,

Ÿ  Wszechmocny- wszystko może czynić, co chce,

Ÿ  Niezmienny- zawsze jest ten sam,

Ÿ  Najmędrszy- wszystko, co robi jest mądre i dobre,

Ÿ  Święty- złego nie chce, grzechem się brzydzi,

Ÿ  Najsprawiedliwszy- za dobre wynagradza i za złe karze,

Ÿ  Najmiłosierniejszy- pragnie zbawienia dla wszystkich ludzi.

 1. Dlaczego Pana Boga nazywamy Stworzycielem?

Ÿ  Pana Boga nazywamy Stworzycielem, ponieważ On stworzył, czyli z niczego uczynił cały świat.

25.Na co Pan Bóg stworzył cały świat?

Ÿ  Dla chwały swojej,

Ÿ  Dla dobra i szczęścia stworzeń.

 1. Jak nazywamy opiekę Bożą nad światem?

Ÿ  Opiekę nad światem nazywamy Opatrznością Bożą.

 1. Kto to są Aniołowie?

Ÿ  Aniołowie są to duchy, które mają rozum i wolą wolę, a nie mają ciała. Pan Bóg stworzył aniołów, aby Mu służyli, oznajmiali Jego wolę ludziom i opiekowali się nimi. Zbuntowanych aniołów nazywamy szatanami.

 1. Kto to jest człowiek?

Ÿ  Człowiek jest najdoskonalszym stworzenie Boga na ziemi. Jest to jedna całość ciała i duszy nieśmiertelnej.

 1. Co człowiek ma dzięki duszy?

Ÿ  Człowiek dzięki duszy ma rozum i dlatego myśli, tworzy oraz wolną wolę, dzięki której może wybierać między dobrem a złem.

 1. Na co Pan Bóg stworzył człowieka?

Ÿ  Pan Bóg stworzył człowieka, aby Pana Boga znał, czcił, kochał i służył Mu, a prze to osiągną szczęście wieczne.

 1. Jakie dary od Boga otrzymali pierwsi rodzice Adam i Ewa?

Ÿ  Pierwsi rodzice otrzymali od Boga łaskę uświęcającą, udział w życiu samego Boga i dary pozanaturalne: bystry rozum, wolę skłonną do dobrego, nieśmiertelność.

 1. Jakimi byli pierwsi ludzie, gdy ich Pan Bóg stworzył?

Ÿ  Pierwsi ludzie byli dziećmi Bożymi, dobrymi i szczęśliwymi.

 1. Przez co ludzie utracili dziecięctwo Boże i szczęście?

Ÿ  Dziecięctwo Boże szczęście ludzie utracili przez nieposłuszeństwo względem Pana Boga, które nazywamy grzechem pierworodnym.

 1. Jak nazywamy inaczej grzech pierworodny?

Ÿ  Nazywamy go także grzechem dziedzicznym, bo przechodzi z rodziców na dzieci.

 1. Kto z ludzi jest wolny od grzechu pierworodnego?

Ÿ  Najświętsza Maria Panna, dlatego nazywamy Ją niepokalanie Poczętą.

 1. Co Pan Bóg uczynił, aby ludzie po grzechu pierworodnym mogli otrzymać łaskę i wieczne szczęście?

Ÿ  Pan Bóg ulitował się nad ludźmi i już pierwszym rodzicom obiecał, ze ześle Zbawiciela.

 1. W jaki sposób Pan Bóg przygotował ludzi na przyjście Zbawiciela?

Na przyjście Zbawiciela Pan Bóg przygotował ludzi:

Ÿ  Przez wybrany naród izraelski

Ÿ  Przez proroctwa mesjański

Ÿ  Przez figury mesjańskie

 1. Co to są proroctwa mesjańskie?

Ÿ  Proroctwa mesjańskie są to przepowiednie proroków Starego Testamentu o przyszłym Zbawicielu.

 1. Co to są figury mesjańskie?

Ÿ  Figury mesjańskie są to osoby, rzeczy lub zdarzenia ze Starego Testamentu, które mają pewne podobieństwo z życiem i czynami przyszłego Zbawiciela.

 1. Kto jest obiecanym Zbawicielem świata?

Ÿ  Obiecanym Zbawicielem świata jest Jezus Chrystus.

 1. Kim jest Jezus Chrystus?

Ÿ  Jezus Chrystus jest Synem Bożym, który stał się człowiekiem dla naszego zbawienia.

 1. Co znaczy imię Jezus Chrystus?

Ÿ  Jezus- Zbawiciel; Chrystus- Mesjasz; Pomazaniec Pański.

 1. Kto jest Ojcem, Matką, Opiekunem Pana Jezusa?

Ÿ  Ojcem Pana Jezusa jest Pan Bóg,

Ÿ  Matką- Najświętsza Maria Panna,

Ÿ  Opiekunem- święty Józef.

 1. Skąd wiemy, że Pan Jezus jest Bogiem?

O tym, że Pan Jezus jest Bogiem wiemy gdyż:

Ÿ  Powiedział o tym Pan Bóg,

Ÿ  Zaświadczyli to Apostołowie,

Ÿ  Wyznał to nie jednokrotnie sam Pan Jezus,

Ÿ  Swoje wyznanie potwierdził Pan Jezus cudami, zwłaszcza zmartwychwstaniem.

 1. Skąd wiemy, że Pan Jezus Jest prawdziwym człowiekiem?

O tym, że Pan Jezus jest prawdziwym człowiekiem mówią nam:

Ÿ  Ewangelia św., (bo narodził się z Matki, odczuwał głód, pragnienie, zmęczenie, cierpiał i umarł)

Ÿ  Historycy rzymscy i żydowscy (Tacyt, Pliniusz)

 1. Gdzie i kiedy narodził się Pan Jezus?

Ÿ  Pan Jezus narodził się w Palestynie, miasteczku Betlejem, za panowania cesarza rzymskiego Augusta i króla żydowskiego Heroda.

 1. Wymień najważniejsze wydarzenia z życia Pana Jezusa:

Ÿ  Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni 40-go dnia po narodzeniu,

Ÿ  Pokłon Trzech Mędrców ze Wschodu,

Ÿ  Ucieczka do Egiptu przed gniewem Heroda,

Ÿ  Pobyt w Nazarecie do 30-go roku życia,

Ÿ  3 lata publicznej działalności,

Ÿ  Powołanie 12 Apostołów,

Ÿ  Ustanowienie Kościoła Świętego,

Ÿ  Wybór św. Piotra na swego następcę,

Ÿ  Śmierć na krzyżu na Górze Kalwarii w Wielki Piątek o godz. 15.00,

Ÿ  Zmartwychwstanie trzeciego dnia po śmierci w Wielką Niedzielę,

Ÿ  Wniebowstąpienie 40-go dnia po zmartwychwstaniu z Góry Oliwnej.

 1. Co to jest cud?

Ÿ  Cud jest to najdziwniejsze dzieło widzialne, którego nie może dokonać żadne stworzenie, lecz tylko sam Bóg

 1. Wymień kilka cudów Pana Jezusa:

Ÿ  Przemienienie wody w wina w Kanie Galilejskiej,

Ÿ  Rozmnożenie chleba,

Ÿ  Uzdrowienie paralityka,

Ÿ  Wskrzeszenie Łazarza,

Ÿ  Zmartwychwstanie.

 1. Wymień kilka przypowieści Pana Jezusa:

Ÿ  O synu marnotrawnym,

Ÿ  O miłosiernym samarytaninie,

Ÿ  O dobrym pasterzu,

Ÿ  Robotnikach w winnicy,

Ÿ  O talentach,

Ÿ  O pszenicy i kąkolu.

 1. Jakie jest najważniejsze przykazanie Pana Jezusa?

Ÿ  Najważniejszym przykazaniem Pana Jezusa jest przykazanie miłości: “Będziesz miłował Pana Boga twego całego serca swego, z całej duszy swojej i ze wszystkich myśli swoich, a bliźniego swego jak siebie samego” Przykazanie to objawił Pan Bóg w Starym Testamencie.

 1. Co to jest Kościół katolicki?

Kościół katolicki jest to:

Ÿ  Zjednoczenie chrześcijan, którzy pod przewodnictwem Papieża dążą do zbawienia przez wyznanie tej samej wiary i przyjmowanie tych samych sakramentów św.,

Ÿ  Lud Boży wybrany przez Boga, mający specjalne zadanie do spełnienia (uczuć o Bogu i być znakiem Boga),

Ÿ  Ciało Mistyczne Jezusa Chrystusa, czyli żywy organizm, którego głową jest Chrystus, członkiem ludzie ochrzczeni połączeni z nim życiem Bożym (łaską uświęcającą) wzajemnie odpowiedzialni za siebie,

Ÿ  Owczarnia Pana Jezusa i Rodzina Boża.

 1. Kto założył Kościół katolicki?

Ÿ  Kościół katolicki założył Pan Jezus- gromadząc wiernych (nowy Lud Boży), wybierając z nich 12 Apostołów i ustanawiając św. Piotra widzialną głową Kościoła.

 1. Kto obecnie jest Głową Kościoła?

Ÿ  Niewidzialną Głową Kościoła jest Pan Jezus. Widzialną Głową kościoła jest następca św. Piotra, czyli Papież w Rzymie, obecnie Papież Franciszek.

 1. Co jest celem i zadaniem Kościoła?

Ÿ  Zadaniem Kościoła jest kontynuowanie zbawczej misji Chrystusa (budowanie królestwa Bożego na ziemi i prowadzenie wszystkich ludzi do zjednoczenia z Bogiem w wieczności).

 1. Jaką władzę dał Pan Jezus Kościołowi św.?
 • Pan Jezus dał Kościołowi św. Potrójną władzę: nauczycielską, kapłańską i pasterską.
 1. Jakie cechy posiada Kościół katolicki?

Ÿ  Kościół katolicki posiada następujące cechy: jest jeden, święty, katolicki, czyli powszechny i apostolski. Są to znaki prawdziwego Kościoła Chrystusowego.

 1. Po czym poznajemy, że Kościół jest jeden?

Kościół jest jeden, ponieważ:

Ÿ  Ma jednego najwyższego pasterza,

Ÿ  Głosi jedną i tę samą naukę,

Ÿ  Udziela wszędzie tych samych sakramentów świętych.

 1. Po czym poznajemy, że Kościół jest święty?

Kościół jest święty, ponieważ:

Ÿ  Głosi świętą naukę Jezusa Chrystusa,

Ÿ  Sprawuje Najświętszą Ofiarę Mszy świętej i udziela sakramentów świętych,

Ÿ  Wychował i wychowuje zastępy świętych.

 1. Po czym poznajemy, że Kościół jest powszechny?

Kościół jest powszechny, ponieważ;

Ÿ  Jest przeznaczony dla wszystkich ludzi,

Ÿ  Rozszerza się po całej ziemi,

Ÿ  Trwa nieprzerwanie od Pana Jezusa do końca świata.

 1. Po czym poznajemy, że Kościół jest apostolski?

Kościół jest apostolski, ponieważ:

Ÿ  Uczy tego samego, co apostołowie,

Ÿ  Udziela tych samych sakramentów, co oni,

Ÿ  Biskupi są prawowitymi następcami apostołów.

 1. Przez kogo Pan Jezus ożywia i umacnia swój kościół święty?

Ÿ  Pan Jezus ożywia i umacnia swój Kościół święty przez Duch Świętego.

 1. Kim jest Duch Święty?

Ÿ  Duch Święty jest to trzecia Osoba Boska, która pochodzi od Ojca i Syna.

 1. Kiedy Duch Święty zstąpił na Apostołów?

Ÿ  Duch Święty zstąpił na apostołów w postaci ognistych języków w dzień Zielonych Świąt, 10-go dnia po Wniebowstąpieniu Pana Jezusa.

 1. Kiedy Duch Święty zstępuje na nas?

Ÿ  Duch Święty zstępuje na nas już przy chrzcie św., a w szczególny sposób napełnia nas sobą w sakramencie bierzmowania.

 1. Jaką rolę w Kościele spełniają biskupi i kapłani?

Ÿ  Biskupi są następcami apostołów, a kapłani współpracownikami biskupów. Zjednoczeni z Ojcem Świętym wypełniają urząd nauczycielski, kapłański i pasterski w Kościele.

 1. Co to jest diecezja?

Ÿ  Diecezja jest to część Kościoła, którą rządzi Biskup-Ordynariusz. Diecezja dzieli się na dekanaty, dekanaty na parafie. Kilka diecezji tworzy metropolię-kilka metropolii tworzy prowincję kościelną.

 1. Jak nazywa się nasza diecezja? Kto jest jej patronem i biskupem?

Ÿ  Nasza diecezja nazywa się Archidiecezja Krakowska.

Ÿ  Jej głównym patronem jest święty Stanisław BM

Ÿ  Biskupem Ordynariuszem jest Arcybiskup Marek Jędraszewski

 1. Do jakiego dekanatu należy nasza parafia? Kto jest jego dziekanem?

Ÿ  Nasza parafia należy do dekanatu Rabka.

Ÿ  Dziekanem jest Ks. Dariusz Pacula.

 1. Co to jest Świętych obcowanie?

Ÿ  Świętych obcowanie jest to duchowa łączność między wiernymi na ziemi, duszami w czyśćcu i świętymi w niebie (Kościół pielgrzymujący, cierpiący, tryumfujący).

 1. Dlaczego czcimy Matkę Najświętszą?

Matkę Najświętszą czcimy, dlatego, bo jest:

Ÿ  Matką Boga-Jezusa Chrystusa,

Ÿ  Niepokalanie poczęta (wolna od grzech pierworodnego od pierwszej chwili życia),

Ÿ  Wniebowzięta-z duszą i całym ciałem,

Ÿ  Królową Polski

 1. Wymień kilka ważniejszych świąt Matki Bożej:

Ÿ  Święto Ofiarowania Pańskiego 2II;

Ÿ  Uroczystość Zwiastowania Pańskiego 25III;

Ÿ  Królowej Polski 3V;

Ÿ  Wniebowzięcie Najśw. Maryi Panny 15VIII;

Ÿ  Matki Bożej Częstochowskiej 26VIII;

Ÿ  Narodzenie Najśw. Maryi Panny 8IX;

Ÿ  Niepokalanie Poczęcie Najśw. Maryi Panny 8XII.

 1. Wymień kilku polskich świętych:

Ÿ  Św. Stanisław biskup i męczennik; św. Jan z Kęt kapłan; św. Jacek; św. Stanisław Kostka; św. Maksymilian Kolbe; św. Jadwiga Królowa; św. Brat Albert Chmielowski.

 1. Jakie są rzeczy ostateczne człowieka?

Ÿ  Ostatecznymi rzeczami człowieka są; śmierć, sąd, piekło, czyściec, niebo.

 1. Co to jest śmierć?

Ÿ  Śmierć jest to odłączenie się duszy od ciała człowieka. Patronem dobrej śmierci jest św. Józef. Dobra śmierć to śmierć w łasce uświęcającej.

 1. Jaki sąd czeka człowieka po śmierci?

Ÿ  Zaraz po śmierci-sąd szczegółowy, a po zmartwychwstaniu ciał-sąd ostateczny nad całą ludzkością.

 1. Co to jest czyściec?

Ÿ  Czyściec jest to stan kary doczesnej po śmierci.

 1. Co to jest niebo?

Ÿ  Niebo jest to miejsce, gdzie aniołowie i święci cieszą się wiecznym szczęściem.

 1. Co to jest piekło?

Ÿ  Piekło jest to stan wiecznej kary.

 1. Wymień Dziesięć przykazań Bożych:

Jam jest Pan Bóg Twój:

Ÿ  Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną.

Ÿ  Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.

Ÿ  Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.

Ÿ  Czcij ojca swego i matkę swoją.

Ÿ  Nie zabijaj.

Ÿ  Nie cudzołóż.

Ÿ  Nie kradnij.

Ÿ  Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.

Ÿ  Nie pożądaj żony bliźniego swego.

Ÿ  Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

 1. Kto nadał ludziom Dziesięć Przykazań Bożych?

Ÿ  Dziesięć Przykazań Bożych nadał ludziom Pan Bóg przez Mojżesza, a Pan Jezus w Nowym Testamencie te przykazania potwierdził. Mojżesz buł wodzem narodu żydowskiego i pośrednikiem między Bogiem a ludźmi swego narodu.

 1. Co to jest sumienie?

Ÿ  Sumienie jest to głos duszy, który mówi: „ to czyń, bo dobre; tamtego nie czyń, bo złe”.

 1. Kiedy człowiek popełnia grzech?

Ÿ  Człowiek popełnia grzech, gdy świadomie i dobrowolnie przekracza przykazania Boże lub kościelne.

 1. Czym jest grzech?

Ÿ  Grzech jest obrazą Pana Boga, niewdzięcznością wobec dobrego Stwórcy, raną zadaną Kościołowi i krzywdą, którą człowiek sam sobie wyrządza. Grzech może być ciężki (śmiertelny) i lekki.

 1. Na czym polega grzech ciężki?

Ÿ  Grzech ciężki polega na tym, że człowiek przekracza przykazanie Boże lub kościelne w rzeczy ważnej. Świadomie, czyli z poznaniem złego i całkiem dobrowolnie (z własnej woli).

 1. Na czym polega grzech lekki?

Ÿ  Grzech lekki polega na tym, że człowiek przekracza przykazanie Boże lub kościelne w rzeczy mniej ważnej, albo przekracza je w rzeczy ważnej lecz niezupełnie świadomie lub niezupełnie dobrowolnie.

 1. Jakie nieszczęścia sprowadza na człowieka grzech?

Ÿ  Grzech ciężki powoduje utratę łaski uświęcającej, sprowadza kary doczesne za życia, a po śmierci karę wieczną (piekło); grzech lekki nie powoduje utraty łaski uświęcającej lecz pozbawia człowieka wielu łask uczynkowych, sprowadza kary na ziemi lub w czyśćcu, przygłusza głos sumienia.

 1. Jakie są źródła grzechu?

Ÿ  Źródłami grzechu są: szatan, nasze złe skłonności po grzechu pierworodnymi złe otoczenie czyli to co się sprzeciwia Panu Bogu.

 1. Wymień siedem grzechów głównych:

Ÿ  Pycha.

Ÿ  Chciwość.

Ÿ  Nieczystość.

Ÿ  Zazdrość.

Ÿ  Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu.

Ÿ   Gniew.

Ÿ  Lenistwo.

 1. Co to są grzechy cudze?

Ÿ  Grzechy cudze popełniamy wtedy, gdy pomagamy bliźniemu do grzechu.

 1. Co to jest nałóg?

Ÿ  Nałóg jest to stała skłonność do popełniania tych samych grzechów.

 1. Co to jest cnota?

Ÿ  Cnota jest to stała skłonność do spełniania dobrych uczynków.

 1. Co to są cnoty Boskie?

Ÿ  Cnoty Boskie są to te cnoty, które odnoszą się do Boga (udoskonalają naszą więź z Bogiem). Są to: wiara, nadzieja, miłość.

 1. Co to są cnoty obyczajowe?

Ÿ  Cnoty obyczajowe są to cnoty, które odnoszą się do nas samych i do naszego współżycia z drugimi ludźmi (udoskonalają nasze obyczaje).

 1. Wymień cztery cnoty kardynalne (główne):

Ÿ  Roztropność.

Ÿ  Sprawiedliwość.

Ÿ  Wstrzemięźliwość.

Ÿ  Męstwo.

 1. Wymień uczynki miłosierne, co do duszy;

Ÿ  Grzeszących upominać.

Ÿ  Nieumiejętnych pouczać.

Ÿ  Wątpiącym dobrze radzić.

Ÿ  Strapionych pocieszać.

Ÿ  Krzywdy cierpliwie znosić.

Ÿ  Urazy chętnie darować.

Ÿ  Modlić się za żywych i umarłych.

 1. Wymień uczynki miłosierne, co do ciała:

Ÿ  Łaknących nakarmić.

Ÿ  Pragnących napoić.

Ÿ  Nagich przyodziać.

Ÿ  Podróżnych w dom przyjąć.

Ÿ  Więźniów pocieszać.

Ÿ  Chorych nawiedzać.

Ÿ  Umarłych grzebać.

 1. Co Bóg nakazuje w I Przykazaniu?

Ÿ  Wierzyć Panu Bogu.

Ÿ  Zaufać Panu Bogu.

Ÿ  Miłować Pana Boga.

Ÿ  Czcić Pana Boga.

 1. Co to znaczy wierzyć Panu Bogu?

Ÿ  Wierzyć Panu Bogu to znaczy: uznawać za prawdę to, co Bóg objawił i czego naucz nas przez Kościół Święty.

 1. Jaka powinna być nasza wiara?

Nasza wiara powinna być:

Ÿ  Powszechna.

Ÿ  Mocna.

Ÿ  Stała.

Ÿ  Żywa.

 1. Co to znaczy ufać Panu Bogu?

Ÿ  Ufać Panu Bogu to znaczy spodziewać się z całą pewnością, że Pan Bóg odpuści nam grzechy i da łaski potrzebne do zbawienia.

 1. Co to znaczy miłować Pana Boga?

Ÿ  Miłować Pana Boga to znaczy cenić Pana Boga ponad wszystko na świecie i chętnie spełniać Jego wolę. Najpewniejszą oznaką miłości Boga jest miłość bliźnich.

 1. Co to znaczy czcić Pana Boga?

Ÿ  Czcić Pana Boga to znaczy całym swoim postępowaniem, a szczególnie modlitwą okazywać, że Pan Bóg jest moim najwyższym Panem.

 1. Co to jest modlitwa?

Ÿ  Modlitwa jest to rozmowa człowieka z Panem Bogiem. Może ona być ustna, myślna, indywidualna lub liturgiczna.

 1. W jakim celu winniśmy się modlić?

Ÿ  W tym celu winniśmy się modlić, aby Pana Boga uwielbiać, aby Mu dziękować, aby Go przepraszać, aby Go prosić.

 1. Jak trzeba się modlić?

Ÿ  Modlić należy się pobożnie, pokornie, wytrwale, z ufnością i poddaniem się woli Bożej.

 1. Co to jest Modlitwa Pańska i jak się dzieli?

Ÿ  Modlitwa Pańska-to modlitwa,,Ojcze nasz”, której nauczył nas Pan Jezus. Dzieli się na: wstęp i 7 próśb. Trzy pierwsze odnoszą się do chwały Boga, a cztery dalsze do naszych potrzeb.

 1. Co to jest Pozdrowienie Anielskie i jak się dzieli?

Ÿ  Jest to modlitwa,,Zdrowaś Maryjo”. Dzieli się na słowa Archanioła Gabriela, słowa św. Elżbiety i słowa Kościoła św.

 1. Powiedz modlitwę,,Anioł Pański”. Na jaką pamiątkę odmawiamy tę modlitwę?

Ÿ  Anioł Pański odmawiamy na pamiątkę chwili, na której Syn Boży stał się człowiekiem dla naszego zbawienia.

 1. Powiedz tajemnice Różańca św.:

Część I-Tajemnice radosne:

Ÿ  Zwiastowanie Najśw. Maryi Pannie.

Ÿ  Nawiedzenie świętej Elżbiety.

Ÿ  Narodzenie Pana Jezusa.

Ÿ  Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni.

Ÿ  Znalezienie Pana Jezusa w świątyni.

Część II-Tajemnice światła:

Ÿ  Chrzest Pana Jezusa w Jordanie.

Ÿ  Objawienie się Jezusa na weselu w Kanie.

Ÿ  Głoszenie Królestwa Bożego i wyzwanie do nawrócenia.

Ÿ  Przemienienie na górze Tabor.

Ÿ  Ustanowienie Eucharystii.

Część III-Tajemnice bolesne:

Ÿ  Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu.

Ÿ  Biczowanie Pana Jezusa.

Ÿ  Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa.

Ÿ  Niesienie krzyża na Górę Kalwarię.

Ÿ  Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa.

Część IV-tajemnice chwalebne:

Ÿ  Zmartwychwstanie Pana Jezusa.

Ÿ  Wniebowstąpienie Pana Jezusa.

Ÿ  Zesłanie Ducha Świętego.

Ÿ  Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny.

Ÿ  Ukoronowanie w niebie Najświętszej Maryi Panny.

 1. Co Pan Bóg nakazuje w II Przykazaniu?

Ÿ  W II Przykazaniu Pan Bóg nakazuje: czcić i z szacunkiem wymawiać Imię Boże.

 1. Co Pan Bóg nakazuje w III Przykazaniu?

Ÿ  W III Przykazaniu Pan Bóg nakazuje: święcić dzień święty przez udział we Mszy św. I spoczynek świąteczny.

 1. Co Pan Bóg nakazuje w IV Przykazaniu?

Ÿ  W IV Przykazaniu Pan Bóg nakazuje: szanować, miłować i słuchać swoich rodziców, przełożonych i starszych.

 1. Co Pan Bóg nakazuje w V Przykazaniu?

Ÿ  W V Przykazaniu Pan Bóg nakazuje: dbać o życie i zdrowie duszy i ciała u siebie i u bliźnich.

 1. Co Pan Bóg nakazuje w VI i IX Przykazaniu?

Ÿ  W VI i IX Przykazaniu Pan Bóg nakazuje: być czystym i wstydliwym w myślach, słowach i uczynkach.

 1. Co Pan Bóg nakazuje w VII i X Przykazaniu?

Ÿ  W VII i X Przykazaniu Pan Bóg nakazuje: dobrze używać swojej własności, a a cudzej nie ruszać.

 1. Co Pan Bóg nakazuje w VIII Przykazaniu?

Ÿ  W VIII Przykazaniu Pan Bóg nakazuje: miłować prawdę i i szanować dobrą sławę bliźniego.

 1. Powiedz Pięć Przykazań Kościelnych:

Ÿ  W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych.

Ÿ  Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.

Ÿ  Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą.

Ÿ  Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresie pokuty wstrzymywać się od udziału w zabawach.

Ÿ  Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

 1. Wymień obowiązujące święta kościelne:

Ÿ  Boże Narodzenie (25 grudnia)

Ÿ  Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki (Nowy Rok- 1 stycznia)

Ÿ  Uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli- 6 stycznia)

Ÿ  Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało)

Ÿ  Uroczystość Wniebowzięcia NMP (15 sierpnia)

Ÿ  Uroczystość Wszystkich Świętych (1 listopada)

 1. W jakim celu Kościół św. nakazuje post?

Ÿ  Abyśmy pokutowali za grzechy, abyśmy wyrabiali w sobie silną wolę.

 1. Jakie znasz rodzaje postów?

Ÿ  Co do jakości (mięsa) i co do ilości (3 razy dziennie)

 1. Co to jest łaska Boża?

Ÿ  Łaska Boża jest to dar nadprzyrodzony, którego Pan Bóg udziela nam do zbawienia.

 1. Kto nam wysłużył łaskę Bożą?

Ÿ  Wszystkie łaski wysłużył nam Pan Jezus swoją męką, śmiercią i zmartwychwstaniem. Otrzymujemy ją tylko przez Niego.

 1. Jakie są rodzaje łask Bożej?

Ÿ  Rozróżniamy: łaskę uświęcającą i łaskę uczynkową.

 1. Co to jest łaska uświęcająca?

Ÿ  Łaska uświęcająca jest to dar od Boży, który daje nam życie nadprzyrodzone i czyni nas dziećmi Bożymi (jest to życie Boże w nas)

 1. Kiedy po raz pierwszy otrzymaliśmy łaskę uświęcającą i przez co możemy ją utracić?

Ÿ  Łaskę uświęcającą otrzymaliśmy na chrzcie świętym, a możemy ją utracić prze grzech ciężki.

 1. Przez co możemy odzyskać łaskę uświęcającą?

Ÿ  Utraconą łaskę uświęcającą możemy odzyskać prze spowiedź św. I żal doskonały.

 1. Przez co pomnażamy w sobie łaskę uświęcającą?

Ÿ  Łaskę uświęcającą pomnażamy w sobie prze przyjmowanie Sakramentów św. I spełnianie dobrych uczynków.

 1. Co to jest łaska uczynkowa?

Ÿ  Łaska uczynkowa jest to pomoc Boża do spełniania dobrych uczynków, potrzebnych do zbawienia.

 1. Jak działa łaska uczynkowa?

Ÿ  Łaska uczynkowa oświeca nasz rozum, umacnia naszą wolę w dobrym.

 1. Co to jest sakrament?

Ÿ  Sakrament jest to znak widzialny, który z ustanowieniem Pana Jezusa daje nam łaskę Bożą (jest to nasze spodlanie z Chrystusem)

 1. Wymień siedem sakramentów świętych:

Ÿ  Chrzest.

Ÿ  Bierzmowanie.

Ÿ  Najświętszy Sakrament.

Ÿ  Pokuta i pojednanie.

Ÿ  Namaszczenie chorych.

Ÿ  Kapłaństwo.

Ÿ  Małżeństwo.

 1. Jak dzielimy Sakramenty święte?

Sakramenty . święte dzielimy na:

Ÿ  Na Sakramenty dla żywych na duszy i dla umarłych na duszy.

Ÿ  Na Sakramenty powtarzalne i niepowtarzalne.

 1. Które Sakramenty są dla żywych, a które dla umarłych na duszy?

Ÿ  Dla żywych na duszy są te sakramenty, które możemy przyjmować tylko wtedy, gdy mamy łaskę uświęcającą. Są to: Bierzmowanie, Najświętszy Sakrament, Namaszczenie Chorych, Kapłaństwo i Małżeństwo.

Ÿ  Sakramenty dla umarłych na duszy to te, które dają lub przywracają łaskę uświęcającą. Są to: Chrzest i Pokuta.

 1. Które Sakramenty przyjmujemy raz w życiu?

Ÿ  Raz w życiu można przyjąć chrzest, bierzmowanie i kapłaństwo, bo wyciskają one na duszy niezatarty znak szczególnej przynależności do Jezusa Chrystusa.

 1. Co to jest Chrzest?

Ÿ  Chrzest jest to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzech pierworodny, daje nam życie Boże, czyni członkami Kościoła katolickiego- (pierwszy-, bo bez niego nie można przyjąć ważnie innych Sakramentów, najpotrzebniejszy, bo bez niego nie można się zbawić. Zobowiązuje on nas do stałego nawracania się, do walki z grzechem i pogłębienia wiary).

 1. Jakie znasz rodzaje Chrztu świętego?

Chrzest może być:

Ÿ  Uroczysty lub z wody.

Ÿ  Chrzest krwi.

Ÿ  Chrzest pragnienia.

 1. Kto może udzielić Chrztu świętego?

Ÿ  Chrztu świętego uroczystego może udzielić kapłan lub diakon, zaś chrztu z wody w nagłym wypadku może udzielić każdy człowiek.

 1. W jaki sposób należy ochrzcić w nagłym wypadku?

Ÿ  Obudzić intencję, że, chcę ochrzcić.

Ÿ  Polać czoło dziecka wodą święconą lub zwyczajną.

Ÿ  Wypowiedzieć równocześnie słowa: ,,NN.- ja ciebie chrzczę w Imię Ojca i Syna, i Duch Świętego”.

 1. Co to jest Bierzmowanie?

Ÿ  Bierzmowanie jest to sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina, aby wiarę swoją mężnie wyznawał, bronił jej i według jej żył.

 1. Jakie znasz inne nazwy Bierzmowania?

Ÿ  Sakrament dojrzałości chrześcijańskiej, bo udzielany jest temu, kto powinien sobie zdawać sprawę, co to znaczy być świadomym i wzorowym katolikiem.

Ÿ  Sakrament Ducha Świętego, bo On w tym sakra męcie zstępuje na nas i ubogaca nas swoimi darami.

 1. Co oznacza słowo ,,bierzmowanie”?

Ÿ  Słowo ,,bierzmowanie” pochodzi od staropolskiego słowa ,,bierzmo” była to belka umacniająca strop. Celem bierzmowania jest, bowiem umocnienie nas w wierz.

 1. Ile razy można przyjąć Sakrament Bierzmowania?

Ÿ  Przyjmujemy go raz w życiu, ponieważ raz na zawsze ,,wyciska” na duszy znamię świadka Chrystusowego.

 1. Jaki jest związek między Chrztem a Bierzmowaniem?

Ÿ  Przez Chrzest otrzymujemy prawo udziału w posłannictwie Jezusa Chrystusa (głoszenie Słowa Bożego, oddawanie czci Bogu, przetwarzanie świata).

Ÿ  Przez Sakrament Bierzmowania przyjmujemy na siebie obowiązek, aby świadomie włączyć się w to posłannictwo (praca dla Kościoła) i otrzymujemy w tym celu pomoc łaski Bożej.

 1. Jakich łask udziela Bierzmowanie?

Ÿ  Pomnaża łaskę uświęcającą.

Ÿ  Wyciska na duszy niezatarty znak wyznawcy Chrystusowego.

Ÿ  Daje siedem Darów Ducha Świętego.

Ÿ  Daje łaskę uczynkową, abyśmy wiarę mężnie wyznawali, bronili jej i według niej żyli.

 1. Wymień siedem Darów Ducha Świętego:

Ÿ  Dar mądrości.

Ÿ  Dar rozumu.

Ÿ  Dar rady.

Ÿ  Dar męstwa.

Ÿ  Dar umiejętności.

Ÿ  Dar pobożności.

Ÿ  Dar bojaźni Bożej.

 1. Co to znaczy bronić swojej wiary?

Bronić swojej wiary to znaczy:

Ÿ  Umieć odpowiadać na stawiane zarzuty.

Ÿ  Być krytycznym wobec tych, którzy chcą wiarę ośmieszyć.

Ÿ  Nie dawać złym życiem powodu do ataku na wiarę.

 1. Co to znaczy żyć według wiary?

Żyć według wiary to znaczy:

Ÿ  Zachowywać, na co dzień wszystkie przykazania.

Ÿ  Spełniać solidarnie swoje obowiązki.

Ÿ  Żyć w zjednoczeniu z Bogiem, przez codzienną modlitwę, niedzielną Mszę św., pilną naukę religii, częstą spowiedź i Komunię św.

Ÿ  Wprowadzać w życie przykazania miłości Boga i bliźniego.

 1. Przez co mamy pogłębiać wiarę?

Ÿ  Przez modlitwę i czynny udział we Mszy świętej.

Ÿ  Częstą spowiedź i Komunię świętą.

Ÿ  Systematyczną katechizację.

Ÿ  Przez czytanie Pisma świętego i książek katolickich.

 1. Przez co człowiek może utracić wiarę?

Człowiek może utracić wiarę przez:

Ÿ  Zaniedbanie pogłębiania wiedzy religijnej (np. katechizacji)

Ÿ  Opuszczanie modlitwy, Mszy świętej.

Ÿ  Lekceważenie przykazań Bożych.

 1. Jak należy się przygotować do Sakramentu Bierzmowania?

Ÿ  Modlić się o dary Duch Świętego,

Ÿ  Poznać najwyższe prawdy wiary,

Ÿ  Wyrabiać w sobie pobożność, sumienność, pracowitość, silną wolę, życzliwość,

Ÿ      Wybrać sobie patrona,

Ÿ  Poprosić świadka do Bierzmowania,

Ÿ  Oczyścić duszę z grzechów.

 1. Kto udziela Sakramentu Bierzmowania?

Ÿ  Sakramentu Bierzmowania udziela Biskup, a w nagłych nadzwyczajnych okolicznościach każdy upoważniony kapłan.

 1. Jakie są najważniejsze ceremonie Sakramentu Bierzmowania?

Ÿ  Włożenie rąk przez Księdza Biskupa, co oznacza zstąpienie Ducha Świętego.

Ÿ  Namaszczenie na czole Krzyżmem świętym i słowa:,,przyjmij znamię Daru Duch Świętego”.

 1. Co to jest Krzyżmo święte?

Ÿ  Krzyżom święte jest to mieszania oliwy i balsamu, poświęcona w Wielki Czwartek przez Ks. Biskupa w Katedrze (oliwa daje sprężystość, balsam goi i konwersuje).

 1. Obrzędy Sakramentu Bierzmowania:

Ÿ  Biskup odmawia krótką modlitwę. Liturgia słowa-homilia, czyli przemówienie Biskupa do bierzmowanych. Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Włożenie rąk: Biskup odmawia nad bierzmowanymi modlitwy.

Ÿ  Namaszczenie Krzyżmem świętym. Biskup Krzyżmem św. Kreśli znak krzyża na czole bierzmowanego i mówi:,,NN., przyjmij znamię Daru Duch Świętego”. bierzmowany odpowiada: ,,Amen”. Biskup dodaje:,,Pokój z tobą. Bierzmowany odpowiada: ,,I z duchem twoim”.

Ÿ  Po namaszczeniu wszystkich bierzmowanych Krzyżmem świętym: modlitwa powszechna. Ojcze nasz… Błogosławieństwo Arcypasterskie.

 1. Jak należy zachować się w czasie udzielania Bierzmowania?

Ÿ  Gdy Ks. Biskup się zbliża uklęknąć, odsłonić czoło -w ręce trzymać kartkę do Bierzmowania.

Ÿ  Świadek Bierzmowania (dla dziewcząt-kobieta, dla chłopców-mężczyzna) ma przez chwilę Bierzmowania trzymać prawą rękę na prawym ramieniu bierzmowanego.

Ÿ  Po namaszczeniu odpowiedzieć: ,,Amen” oraz ,,i z duchem twoim” (zob.155,II).

Ÿ  Pozostać w Kościele i modlić się do momentu, gdy biskup udzieli końcowego błogosławieństwa.

157.Co to jest Najświętszy Sakrament?

Ÿ  Najświętszy Sakrament jest to prawdziwe Ciało i prawdziwa Krew Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina.

158.Kiedy i jakimi słowami ustanowił Pan Jezus Najświętszy Sakrament?

Ÿ  Najświętszy Sakrament udzielił Pan Jezus w czasie Ostatnie Wieczerzy w Wielki Czwartek słowami:,,Bierzcie i jedzcie, to jest bowiem Ciało moje-to jest bowiem kielich Krwi mojej”.

 1. W jakim celu ustanowił Pan Jezus Najświętszy Sakrament?

Pan Jezus ustanowił Najświętszy Sakrament, aby:

Ÿ  Za nas się ofiarować we Mszy świętej,

Ÿ  W Komunii świętej być naszym pokarmem,

Ÿ  Stale przebywać wśród nas.

 1. Komu Pan Jezus dał władzę przeistaczania chleba i wina w Ciało i Krew swoją?

Ÿ  Słowami,,To czyńcie na moją pamiątkę” -dał Pan Jezus przeistaczania chleba i wina w Ciało i Krew swoją Apostołom, a przez nich biskupom i kapłanom.

 1. Co to jest Msza święta?
 • Msza święta jest ofiarą Nowego Testamentu, w której Pan Jezus ofiaruje się za nas swemu Ojcu Niebieskiemu pod postaciami chleba i wina (jest to uobecnienie ofiary krzyżowej Pana Jezusa).
 1. Z jakich części składa się Msza święta?

Msza święta składa się z liturgii słowa i liturgii ofiary. Liturgia ofiary obejmuje:

Ÿ  Przygotowanie darów ofiarnych,

Ÿ  Dokonanie ofiary (przeistoczenie),

Ÿ  Ucztę ofiarną (Komunie świętą),

Ÿ  Dziękczynienie.

 1. Kiedy dobrze uczestniczymy we Mszy św.?

Ÿ  Wtedy, kiedy jesteśmy obecni w kościele na całej Mszy św., modlimy się wspólnie z kapłanem i ofiarujemy się wraz z Panem Jezusem Bogu Ojcu. W pełni uczestniczymy wówczas, gdy w czasie Mszy św. Przyjmujemy Komunie święta.

 1. Co to jest Komunia święta?

Ÿ  Komunia święta jest to spożycie ciała i Krwi Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina.

 1. Pod jakimi warunkami możemy często przyjmować Komunię świętą?

Komunię św., możemy często przyjmować, gdy:

Ÿ  a) mamy łaskę uświęcającą,

Ÿ  b) mamy czystą intencję (chcę zjednoczenia się z Panem Jezusem),

Ÿ  c) zachowywać post eucharystyczny 1 godzinę.

 1. Jakie są skutki dobrze przyjętej Komunii świętej?

Ÿ  a) pomnaża łaskę uświęcającą, b) gładzi grzech lekkie, c) pomaga walczyć z grzechami i jest zadatkiem zmartwychwstania.

 1. Co należy uczynić po Komunii świętej?

Ÿ  Należy powitać Pana Jezusa, podziękować Mu za przybycie, oddać Mu serce i przedstawić swoje prośby.

 1. Co to jest Sakrament Pokuty?

Ÿ  Sakrament Pokuty, czyli Pojednania jest to Sakrament, w którym kapłan w zastępstwie Chrystusa odpuszcza nam grzechy po Chrzcie św., popełnione i daje pomoc, aby stawać się lepszym człowiekiem.

 1. Kiedy i jakimi słowami ustanowił Pan Jezus Sakrament Pokuty?

Ÿ  Pan Jezu ustanowił Sakrament Pokuty w dniu swego zmartwychwstania mówiąc o Apostołów:,,Weźmijcie Ducha Świętego, którym grzechy odpuścicie, będą odpuszczone, a którym zatrzymacie będą zatrzymane.

 1. Komu przekazał Pan Jezus władzę odpuszczania grzechów?

Ÿ  Władzę odpuszczania grzechów Pan Jezus przekazał Apostołom, biskupom i kapłanom.

 1. Pięć warunków Sakramentu Pokuty:

Ÿ  Rachunek sumienia.

Ÿ  Żal za grzechy.

Ÿ  Mocne postanowienie poprawy.

Ÿ  Spowiedź szczera.

Ÿ  Zadośćuczynienie.

 1. Co to jest rachunek sumienia?

Ÿ  Rachunek sumienia jest to przypomnienie sobie grzechów od ostatniej dobrej spowiedzi.

 1. Co to jest żal za grzechy?

Ÿ  Żal za grzechy jest to boleść duszy z powodu, że obraziliśmy dobrego Boa, przepraszanie Go i wewnętrzne nawrócenie.

 1. Co to jest mocne postanowieni poprawy?

Ÿ  Mocne postanowienie poprawy jest to szczera wola unikania grzechów.

 1. Co to jest spowiedź?

Ÿ  Spowiedź jest to wyznanie grzechów przed kapłanem, aby otrzymać rozgrzeszenie.

 1. Co to jest zadośćuczynienie?

Ÿ  Zadośćuczynienie jest to odprawienie pokuty zadanej przez kapłana.

 1. Kiedy żal za grzechy jest doskonały, a kiedy mniej doskonały?

Ÿ  Doskonały żal za grzechy jest wtedy, gdy żałujemy z miłości do Boga. On gładzi grzechy, gdy człowiek pragnie spowiedzi, a nie ma do niej okazji. Żal mniej doskonal płynie z obawy przed karą Bożą.

 1. Co to jest odpust?

Ÿ  Odpust jest to częściowe lub zupełnie darowanie kary doczesne za grzechy już odpuszczone.

 1. Co to jest Namaszczenie Chorych?

Ÿ  Namaszczenie chorych jest to Sakrament, w którym ciężko chory otrzymuje szczególne łaski dla duszy, ulgę w cierpieniu, a niekiedy przywrócenie zdrowia.

 1. Kiedy należy przyjmować Sakrament Namaszczenia Chorych?

Ÿ  Namaszczenie Chorych należy przyjmować w każdej poważnej chorobie (nie można przyjęcia tego sakramentu na ostatnie chwile życia).

 1. Co to jest Kapłaństwo?

Ÿ  Kapłaństwo jest to Sakrament, który daje władzę głoszenia słowa Bożego, składania ofiary Mszy św., i udzielania sakramentów świętych oraz łaskę do godnego ich wykonywania.

 1. Co rozumiemy przez powszechne kapłaństwo wiernych?

Ÿ  Powszechne kapłaństwo wiernych polega na tym, że każdy wierny na mocy sakramentu Chrztu uczestniczy w pewnym stopniu w mesjańskim posłannictwie Jezusa Chrystusa (funkcja prorocza, kapłańska i królewska).

 1. Co to jest Sakrament Małżeństwa?

Ÿ  Sakrament Małżeństwa jest to nierozerwalny związek ochrzczonych: mężczyzny i kobiety, których Chrystus uświęca i uzdalnia do spełniania obowiązków małżeńskich i rodzinnych.

 1. Jakie są cechy małżeństwa chrześcijańskiego?

Ÿ  Jest ono jedno, to znaczy jeden mężczyzna z jedną kobietą, nierozerwalne-to znaczy: aż do śmierci.

 1. Co to są Sakramentalia?

Ÿ  Sakramentalia są to rzeczy poświęcone oraz poświęcenia i błogosławieństwa, które ustanowił Kościół święty dla dobra duszy i ciała.

186.Co to jest Sobór Powszechny?

Ÿ  Sobór Powszechny jest to zebranie biskupów z całego świata pod przewodnictwem papieża w celu omówienia najważniejszych spraw całego Kościoła.

 1. Kiedy był ostatni Sobór Powszechny i jaki był jego cel?

Ÿ  Ostatni Sobór Powszechny odbył się w latach 1962-1965, był to Sobór Watykański, a XXI Sobór w historii Kościoła. Uczestniczyło w nim ok.. 2500 biskupów. Zaczął go Papież Jan XXIII, a zakończył Paweł VI. Celem jego była odnowa Kościoła.

 1. Wymień najważniejsze uchwały ostatniego Soboru:

Ÿ  Konstytucja o odnowie liturgii, Konstytucja o Kościele, Konstytucja o Objawieniu Bożym, Konstytucja o Kościele w świecie współczesnym.

 1. W czym szczególnie widać odmowę Kościoła?

Ÿ  W odmowie liturgii, która staje się teraz coraz bardziej zrozumiała; w dążeniu do zjednoczenia chrześcijan na całym świecie; powołanie ludzi świeckich do czynnego apostolstwa.

 1. Co to jest Synod diecezjalny?

Ÿ  Synod diecezjalny jest zabraniem przedstawicieli duchowieństwa i świeckich kapłanów całej diecezji pod przewodnictwem Biskupa ordynariusza w celu omówienia ważnych spraw diecezji.